Οι 14 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν μέσα στο 2024.

Δεκατέσσερις (14) δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 612 εκατ. ευρώ αναμένονται το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α/21.3.22) για το ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, οι δυνητικοί δικαιούχοι των Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» μπορούν να πληροφορηθούν το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων από το παρακάτω αρχείο, σε μορφή pdf:

Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων Προσκλήσεων

Το χρονοδιάγραμμα επικαιροποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές το έτος.

Οι επόμενες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027» είναι οι εξής:

1. Ερευνώ-Καινοτομώ

Η μεγαλύτερη εκ των 14 δράσεων, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα που έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης δράσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πρόγραμμα θα πρέπει να προκηρυθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει καταγραφεί μεγάλη καθυστέρηση  στην προκήρυξή του, καθώς βρίσκεται σε καθεστώς προδημοσίευσης από το Φεβρουάριο του 2023.

2. Υποστήριξη λειτουργίας Φορέων Προγραμματισμού και Ενδιάμεσων Φορέων

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, θα χορηγηθεί τεχνική βοήθεια σε φορείς προγραμματισμού του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα»  καθώς και σε Ενδιάμεσους Φορείς. Η ενεργοποίησή του θα γίνεται σταδιακά με την έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα και θα μείνει ανοικτό έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

3. Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, αναμένεται εντός του τρίτου  τριμήνου του 2024 θα δέχεται αιτήσεις έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στόχος του, είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

4 Ταμείο Πατεντών (Patent Fund)

Το Ταμείο Παντεντών θα ενεργοποιηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που κατόπιν σχετικής πρόσκλησης θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και συνεπένδυσης. Το κονδύλι που θα εισφέρει η ΕΑΤ ανέρχεται στα 41,4 εκατ. ευρώ, ωστόσο ο συνολικός προϋπολογισμός με τη συμμετοχή των τραπεζών θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Στόχος του χρηματοδοτικού εργαλείου, είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας,  η  αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η κατοχώριση παντεντών. Το πρόγραμμα θα ανοίξει  για τις επιχειρήσεις στο τέταρτο τρίμηνο του έτους και θα δέχεται αιτήσεις έως την εξάντληση του προϋπολογισμού του.

5. Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Γενικός στόχος του προγράμματος προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού.

Μέσω της δράσης, επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για μακροχρόνια ανέργους, η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Αρμόδιος φορέας, είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχολησης (ΔΥΠΑ) και η προκήρυξή του αναμένεται έως το τέλος Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι η δράση θα υλοποιηθεί στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.

6. Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027

Η δράση, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε ερευνητικούς φορείς με γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών. Η προκήρυξή του προσδιορίζεται έως το τέλος Ιουνίου 2024.

7. Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων

Στόχος του προγράμματος προϋπολογισμού 8,17 εκατ. ευρώ, είναι η η προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή, της ενεργητικής και υγιούς γήρανσης, καθώς και ενός υγιούς και καλά προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας που αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία. Η προκήρυξή του, αναμένεται έως το τέλος Ιουνίου.

8. Συμμετοχή στις θεσμοθετημένες (institutionalized) ευρωπαϊκές συμπράξεις HPC & KDT

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ,  απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, οι προτάσεις των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2021-2027. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και  η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.  Η προκήρυξή του, αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

9. Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα – Κύπρος)

Με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ, το διακρατικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα των δύο χωρών που θα προχωρήσουν σε συνεργασίες. Η προκήρυξη αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2024.

10. Σχέδια προσαρμογής και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις με 20 έως 50 απασχολούμενους για την προσαρμογή των εργαζομένων τους στα νέα δεδομένα. Η προκήρυξη προγραμματίζεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2024 και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

11. Κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ αφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μετασχηματισμού και απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους.  Η προκήρυξή του, προγραμματίζεται για το τρίτο τρίμηνο του 2024.

12. Κέντρα Ικανοτήτων Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας

Η δράση προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ στοχεύει στην ανάπτυξη και την ενίσχυσητης έρευνας και της καινοτομίας καθώς και στην αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς και η προκήρυξή του αναμένεται έως το τέλος Ιουνίου.

13. Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της μικροηλεκτρονικής

Με 18 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα απευθύνεται στην Sunlight και την Cognitive Innovations IKE που αποτελούν τους άμεσους εταίρους Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) εγκεκριμένου από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόσκληση θα ανοίξει έως το τέλος Ιουνίου. Στόχος είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

14. Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα – Γερμανία)

Με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα των δύο χωρών με στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης. Η πρόσκληση αναμένεται έως το τέλος Ιουνίου.

adminΟι 14 νέες δράσεις του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν μέσα στο 2024.

Σχετικά άρθρα

Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού 250 ωρών με επίδομα 1.250€.

«Επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher στον τομέα του τουρισμού – ανέργων και εργαζομένων». Επίδομα: έως 1.250€. Διάρκεια: 250 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *