Νέο πρόγραμμα εργαζομένων με επίδομα 400€ & 80 ώρες κατάρτισης από την Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος.

Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον με 80 ώρες κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα 400€. Ειδικότητες:

  1. Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου

2. Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) κινητήρων και εξαρτημάτων αυτών

Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 110 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1982/397/Α3/06-04-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1Μ46ΜΤΛΡ-ΕΗ8). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή στοχευμένων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024), που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίδραση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5035202

Η εν λόγω Πράξη απευθύνεται σε 1.273 συνολικά εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται. Η επιλογή των 1.273 ωφελούμενων πραγματοποιείται από την τριμελή «Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων» της Ο.Β.Ρ.Ε. μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα υλοποιηθούν δύο (2) προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μετά από έρευνα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, και ειδικότερα αναγκών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος κατέληξε στα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης, καθένα εκ των οποίων έχει διάρκεια 80 ώρες (θεωρητική κατάρτιση):

  1. Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
  2. Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) κινητήρων και εξαρτημάτων αυτών

Με το πέρας των διαδικασιών της κατάρτισης οι ωφελούμενοι λαμβάνουν μέρος στις ενέργειες πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Οι ενέργειες Κατάρτισης της Πράξης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

Η διενέργεια των εξετάσεων και επανεξετάσεων πιστοποίησης των καταρτισθέντων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε διά ζώσης (συμβατικός τρόπος) είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης (teleproctoring), το οποίο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.

Η ημερήσια διάρκεια της σύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες. Η κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων / εργαζομένων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει και στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 € Σημείωση: Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% (ή 20%) των ωρών κατάρτισης θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Τυχόν απουσίες άνω του επιτρεπτού ορίου, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στους όρους υλοποίησης της Πρόσκλησης επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από 14/12/2021 έως και την 14/01/2022, ώρα 23:59:59.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Για γενικές πληροφορίες πατήστε εδώ.

adminΝέο πρόγραμμα εργαζομένων με επίδομα 400€ & 80 ώρες κατάρτισης από την Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος.

Σχετικά άρθρα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο κατάρτισης σε πράσινες δεξιότητες για 25.000 ανέργους με εκπαιδευτικό επίδομα έως 400 ευρώ

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 14:00, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *