Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 90 ώρες κατάρτισης και 450€ επιδότηση από την Π.Ο.Ε.Μ.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Π.Ο.Ε.Μ.) ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.» με MIS 5035151, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2022)

σε 1.150 εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) σε όλη την Ελλάδα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

  • Στέλεχος διαχείρισης ποιότητας (Οριζόντιο Αντικείμενο).
  • Τεχνικός Σύγχρονων Παραγωγικών Μονάδων – Σύγχρονες Μέθοδοι & Τεχνολογίες (Εξειδικευμένο αντικείμενο).

Υποβολή Αιτήσεων από 11/05/2022 και ώρα 09:00:00

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και αποστολής  των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δημιουργείται το ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΗ διαδικασία εισαγωγής των δυνητικά ωφελούμενων στο Μητρώο θα γίνεται δυναμικά (σε μηνιαίους ή/και διμηνιαίους κύκλουςγια όσο παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση ή μέχρι κάλυψης του αριθμού των 1.150 ωφελούμενωνσύμφωνα με την Περιφερειακή Κατανομή, από 3μελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων του Έργου, η οποία έχει οριστεί με σχετική απόφαση της Ε.Ε. της Π.Ο.Ε.Μ.

Προϋποθέσεις ΣυμμετοχήςΟι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

  1. Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης
  2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, Αυτοαπασχολούμενοι  οποιασδήποτε μορφής,, Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα και Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα ΔΕΝ περιλαμβάνονται: α) οι φορείς του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ) β) φορείς  που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr)).

Διάρκεια Προγραμμάτων: Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 90 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν:

  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης/ ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

ΠιστοποίησηΜετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε διαζώσης είτε εξ αποστάσεως (Εξετάσεις με online αυτοματοποιημένο σύστημα εξετάσεων – teleproctoring), οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)].

Επίδομα: Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€/ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης (450,00€ μικτά).

Η Πρόσκληση προβλέπει η επιλογή των ωφελουμένων να γίνεται με μόνο κριτήριο τη διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής και την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης τους χωρίς κανένα επιπλέον κριτήριο μοριοδότησης.

Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής: από 11/05/22 και ώρα 09:00:00, έως την συμπλήρωση του εγκεκριμένου αριθμού ωφελουμένων, σύμφωνα με την Περιφερειακή Κατανομή. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.e-poem.gr/aitisi-katartisis/ φόρμα «Αίτηση συμμετοχής»

Υποβολή Δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: katartisi110poem@gmail.com, από τις 11/05/2022 και ώρα 09:00:00 μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 1.150 ωφελούμενων, σύμφωνα με την Περιφερειακή Κατανομή.  Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και αν δεν συνοδεύεται από αποστολή δικαιολογητικών συνεπάγεται απόρριψή της.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά είναι ΑΚΥΡΕΣ και δεν αξιολογούνται

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου που είναι https://www.epoem.gr.

Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνσηkatartisi110poem@gmail.com με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Διαβάστε την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Διαβάστε τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και τη διαδικασία αποστολής τους εδώ

Διαβάστε το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»   εδώ

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας  εδώ

adminΝέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 90 ώρες κατάρτισης και 450€ επιδότηση από την Π.Ο.Ε.Μ.

Σχετικά άρθρα

Την Δευτέρα 11/9/2023 ξεκινούν οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ

Τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, θα ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2023, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00.

Ενεργοποίηση εκ νέου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα των εργαζομένων με 120 ώρες κατάρτισης και 720€ επιδότηση από την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ.

Ενεργοποίηση εκ νέου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων της υπ΄αριθ. 649/08-09-2022 Πρόσκλησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»

Μέχρι την Κυριακή 10/9 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΔΥΠΑ – HUAWEI σε ψηφιακές δεξιότητες

Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00, μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», συνολικής διάρκειας 100 ωρών, για 500 άνεργες γυναίκες. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΔΥΠΑ – HUAWEI για

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *